N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
   Αρχική σελίδα

 
EETAA 2007
 

Ν.3205 / 2003

Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 17
Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων

   1. Απαγορεύεται η καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης σε υπαλλήλους ή μισθωτούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. για συμμετοχή τους σε κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας), που λειτουργούν στο χώρο των υπηρεσιών αυτών εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

   2. α. Σε υπαλλήλους ή ιδιώτες που συμμετέχουν σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα, που λειτουργούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, με την ιδιότητα προέδρου, μέλους ή γραμματέα καταβάλλεται, κατά συνεδρίαση ή μηνιαία, αποζημίωση.
β. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά εκατοστών (7/100) του βασικού μισθού του 18ου Μ. Κ. της ΥΕ κατηγορίας και σε καμία περίπτωση, η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως.
γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά μήνα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού με κριτήρια την ιδιαίτερη σημασία του συλλογικού οργάνου για την οικονομία της χώρας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους. Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη, για μεν τους προέδρους από το βασικό μισθό του 18ου Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας, για δε τα μέλη και τους γραμματείς από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αμοιβής του προέδρου με τους συντελεστές 0,85 και 0,65 αντίστοιχα. Το ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

   δ. ι. Για τα προσωρινά συλλογικά όργανα που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για τα οποία έχουν καθοριστεί αμοιβές ή αποζημιώσεις, αυτές εξακολουθούν να καταβάλλονται μέχρι τη λήξη των εργασιών του συλλογικού οργάνου. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση της λειτουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων η αποζημίωση καθορίζεται με τη διαδικασία της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
ιι. Προκειμένου περί μονίμων συλλογικών οργάνων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των οποίων οι αποζημιώσεις έχουν καθοριστεί με ειδικές διατάξεις, οι οποίες υπερβαίνουν το όριο της παραγράφου 2.γ του άρθρου αυτού, αυτές εξακολουθούν να καταβάλλονται μη επιτρεπομένου του επανακαθορισμού τους σε υψηλότερα επίπεδα.

   3. Σε νομικούς συμβούλους που καλούνται στις συνεδριάσεις των συλλογικών αυτών οργάνων, προκειμένου να παρέχουν τις νομικές συμβουλές τους επί των θεμάτων που συζητούνται, καθώς και στους εισηγητές που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους, καταβάλλεται η αμοιβή της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τη συμβουλή ή εισήγηση τους στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου που παρέστησαν.

   5. Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας. Δεν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, το προσωπικό του Κεφαλαίου Γ του παρόντος νόμου.

   6. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995.

   7. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση κατά συνεδρίαση ή κατά μήνα, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορισθεί αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή αξιολογούμενο πρόγραμμα κλπ., ανάλογα με τις κατά περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης, που προβλέπεται για τα μέλη της παραγράφου 2 γ. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα εξακολουθούν να ισχύουν.