Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 - 2017 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/11-7-2016)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
- -
Απογραφικό δελτίο εισόδου

Οθόνη εισόδου κατόχου voucher

Σημαντική ενημέρωση
Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού.
Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του απογραφικού δελτίου εισόδου (Δ1) «Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;» (Δ2) «Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;» και (Δ3) «Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;», δεν θα τύχουν καμίας επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συμπληρώστε τον Α.Μ.Κ.Α και τον Α.Φ.Μ. σας (υποχρεωτικά)

  

  

   

Παλιά, μη υποστηριζόμενα, λειτουργικά συστήματα (πχ Windows XP) ή παλιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί να μην υποστηρίζουν πλήρως όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής
Έκδοση 1.2 (24-8-2017)