Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5180/14-6-2018)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Απογραφικά δελτία 2018-2019

Σημαντική ενημέρωση
Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού.
Οι ερωτήσεις (Δ1) «Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;» (Δ2) «Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;» και (Δ3) «Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;», δεν υπάρχουν πλέον στο απογραφικό δελτίο εισόδου και οι απαντήσεις, που έχουν δοθεί στο παρελθόν στις ερωτήσεις αυτές, δεν θα τύχουν καμίας επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προσοχή
(α) Η συμπλήρωση του απογραφικού εισόδου, γίνεται μετά την εγγραφή του παιδιού και την είσοδο στο πρόγραμμα (πρώτη χρηματοδοτούμενη ημέρα)
(β) Η συμπλήρωση του απογραφικού εξόδου, γίνεται μετά την έξοδο από το πρόγραμμα (τελευταία χρηματοδοτούμενη ημέρα)

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. και τον Κωδικό πιστοποίησης

  

  

   

(Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πιστοποίησης πατήστε εδώ)
Έκδοση 3.1.1 (5.8.2019)