>ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Προγράμματα

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων


Αριθμός προγραμμάτων : 3

Τίτλος προγράμματος : Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού
Κατηγορία προγράμματος : Δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ
Κατηγορία προγράμματος : Δανεισμός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος : Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ
Κατηγορία προγράμματος : Δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Επιστροφή