ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους
Προγράμματα λοιπών φορέων

Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Β’ ∆ράση (ΤΠ&Δ)
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασιας (Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ)
Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ - Α’ ∆ράση (ΤΠ&Δ)

Επιστροφή