ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προγράμματα ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών
Ανταγωνιστικά Προγράμματα Ε.Ε.

EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
LIFE 2014 - 2020
COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
ERASMUS +
JUSTICE: Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη"
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ" (ΔΣΕ)
THIRD EU HEALTH PROGRAMME 2014-2020: 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)
ELENA: European Local ENergy Assistance
CONSUMER PROGRAMME: Πρόγραμμα Καταναλωτών
HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020
Shaping Europe’s digital future
Internal Security Fund-Police
AMIF-Asylum, Migration and Integration Fund
Support for multi programmes - ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture
UCPM - Union Civil Protection Mechanism
Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Interreg Europe
HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Creative Europe Programme 2021-2027

Επιστροφή