ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αναβάθμιση των Κοινωνικών Υποδομών του Δήμου Πειραιά και των Νομικών του Προσώπων, που προάγουν την Κοινωνική Φροντίδα, την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Καινοτομία στην Πόλη του Πειραιά


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3874
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Πειραιά
- Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά
- Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Πειραιά
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
- Παροχή υπηρεσιών φροντίδας φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ κλπ)
Θεματικοί υποτομείς : - Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Παροχή υπηρεσιών φροντίδας φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ κλπ)
- Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία κλπ.)
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Μεταναστευτικό - Προσφυγικό ζήτημα
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Δράσεις για σχολικές μονάδες
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της προτεινόμενης Δράσης αποτελεί η συμπλήρωση και βελτίωση των Κοινωνικών Υποδομών που
προάγουν την Κοινωνική Φροντίδα, την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Καινοτομία στην Πόλη του Πειραιά, ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της Ισότιμης Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων στο ενιαίο «Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Ασφάλειας και Προώθησης στην Κοινωνική Ένταξη, στην Ενδυνάμωση και στην Απασχόληση».
Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η βελτίωση των όρων:
- της ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης,
- της πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων,
- της πρόσβασης των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας
- της διασφάλισης των προϋποθέσεων για την ένταξη των ωφελουμένων (που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία) στην αγορά εργασίας ή/και σε πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Αναβάθμιση – συμπλήρωση υποδομών παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά: επέκταση, αναμόρφωση και ανακατασκευή τόσο υφιστάμενων όσο και ανέγερση νέων βρεφικών, παιδικών, ή βρεφονηπιακών σταθμών στον Δήμο Πειραιά και εξοπλισμός των σταθμών αυτών)
- Αναβάθμιση – συμπλήρωση υποδομών και εξοπλισμού κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Πειραιά και των Νομικών του Προσώπων, για την υποδοχή, φιλοξενία και λειτουργία δράσεων κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής καινοτομίας που παρέχονται ήδη ή που θα παρασχεθούν με την υλοποίηση νέων δράσεων από τον Δήμο Πειραιά και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Πειραιά, ΚΟΔΕΠ και ΟΠΑΝ.
- Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδου Παπαδογιώργη ως «Διευρυμένου κόμβου υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης» (Piraeus Social Inclusion Hub).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 6.420.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 16/09/2019  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: PIR016
- 'Αμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4543
Επικοινωνία : Δήμος Πειραιά - Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Τηλ: 210 4199807
Πληροφορίες: Μαρία Καρακατσάνη
Τηλ: 210 4199807
E–mail: efd.unita@pireasnet.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση