ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3857
Κατηγορία Δικαιούχων : ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)
- Φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον ΣυΔΝΑ
Θεματικός τομέας : - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη και η λειτουργία Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας θα αποτελέσει έναν τοπικό μηχανισμό στρατηγικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των τριών δήμων. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχει υποστήριξη των υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η δημιουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας.
Η προτεινόμενη πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις διακριτές ενότητες οι οποίες θα εξυπηρετούν τους ειδικούς στόχους 3.a.1., 3.c.1 και 3.d.1. Ειδικότερα:
- Η διακριτή ενότητα που θα εξυπηρετεί τον ειδικό στόχο 3.a.1 θα αφορά σε παροχή οριζόντιων υπηρεσιών προς το σύνολο των επιχειρήσεων και δυνητικών επενδυτών.
- Η διακριτή ενότητα που θα εξυπηρετεί τον ειδικό στόχο 3.c.1 θα αφορά σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα εστιάζουν στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν την λειτουργία τους ή να αξιοποιήσουν νέες ιδέες. Η υποστήριξη αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών κατόπιν αξιολόγησης, οι οποίες θα συνυπολογίζονται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
- Τέλος, η διακριτή ενότητα που θα εξυπηρετεί τον ειδικό στόχο 3.d.1. θα αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού στρατηγικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και προβολής και προώθησης της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.400.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 02/09/2019  Λήξη: 31/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΣυΔΝΑ7
- Η ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας θα υλοποιηθεί μέσω δημόσιας σύμβασης.
- Χρήσιμος σύνδεσης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4536
Επικοινωνία : Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) (Καλλιθέα)
Τηλ: 210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κρόκου
Τηλ: 210 4810386
e-mail: gkrokou@hotmail.com
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση