ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ (Νότια Αττική)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3635
Κατηγορία Δικαιούχων : ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)
- Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ
- Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Προώθηση της απασχόλησης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.). Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, λειτουργία και πιλοτική εφαρμογή, πρότυπων υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης τύπου «εξειδικευμένης θερμοκοιτίδας» με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη (α) της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (startups) από άτομα με αναπηρία και (β) νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών (με ή χωρίς αναπηρία) που επιθυμούν να προσεγγίσουν την αγορά ατόμων με αναπηρία ή/και ατόμων με παρόμοιες ανάγκες, δηλ. άτομα γ’ ηλικίας, οικογένειες με παιδιά κ.λπ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Παροχή πόρων και υπηρεσιών που θα βοηθούν άτομα ή ομάδες ατόμων με αναπηρία να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες.
- Παροχή προηγμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη επιλεγμένων επιχειρηματικών ομάδων με σκοπό να βελτιώσουν τις υπηρεσίες – προϊόντα τους που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες/ΑΜΕΑ ή σε θέματα που σχετίζονται με ευάλωτες ομάδες/ΑΜΕΑ μέσω (α) της παροχής πληροφόρησης για θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας, (β) της διάθεσης οδηγιών προσβασιμοποίησης υπηρεσιών και προϊόντων, (γ) της συμβουλευτικής για την υλοποίηση προσβάσιμων δράσεων προβολής/marketing, (δ) της συμβουλευτικής για την πρόσληψη εργαζομένων με αναπηρίες, (ε) της αξιολόγησης της προσβασιμότητας επιλεγμένων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, προτάσεις μέτρων / παρεμβάσεων για την βελτίωσή της κλπ.
- Δράσεις προβολής και δημοσιότητας (προβολής, προώθησης και δικτύωσης σε προσβάσιμα μέσα για άτομα με αναπηρίες πχ newsletter σε ηλεκτρονική μορφή για ανάρτηση στην ιστοσελίδα εκάστου Δήμου και της ΕΣΑμεΑ, καθώς και αποστολή σε έντυπη μορφή αυτού σε κάθε σχετικό εμπλεκόμενο φορέα, όπως επιμελητήρια, αναπηρικούς φορείς)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 600.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 26/08/2019  Λήξη: 31/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΣυΔΝΑ3
- Χρήσιμος σ'υνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4528
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κρόκου
Τηλ.: 2104810386
Email: gkrokou@hotmail.com
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση