ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αριθμός πρόσκλησης : 1296
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εποπτευόμενοι φορείς
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης
- Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων/ έργων επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης πόσιμου νερού με σκοπό τα εξής:
- Εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις
- Διασφάλιση της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό
- Κατά προτεραιότητα θα αντιμετωπιστούν περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυα ύδρευσης και παρουσιάζουν υφιστάμενες και όχι μελλοντικές ανάγκες καθώς και, τεκμηριωμένα, ζητήματα ποιότητας νερού που άπτονται θεμάτων Δημόσιας Υγείας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Ενίσχυση ύδρευσης και έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής νερού, με ειδική μέριμνα για προβληματικές περιοχές, π.χ. ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, νησιά όπου υπάρχει έλλειψη νερού και αύξηση ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 28.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/04/2016  Λήξη: 31/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2020
Ειδικές πληροφορίες : - Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2787
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΜΘ15
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (Κομοτηνή)
Τηλ: 25313 52300, 25310 82080, 25310 81289
Πληροφορίες: Γεώργιος Βαλασίδης
τηλ: 25313 52304
e-mail: georvala@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση