ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 4091
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην δράση: Δράση 9α 1.5: Ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, του ειδικού στόχου "Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών" της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9a του Άξονα Προτεραιότητας 09 του Ε.Π. Η δράση αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των απαραίτητων συνοδών έργων στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την εξασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών. Συγκεκριμένα, πρέπει να εξασφαλίζεται επάρκεια και ποιότητα νερού όλων των χρήσεων και να ικανοποιείται η ζήτηση σε νερό, τόσο του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντα χώρου, ακόμη και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών.

Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης για τη σύνδεση του νέου Νοσοκομείου της Χαλκίδας (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 250.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 07/01/2020  Λήξη: 31/12/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
- Κωδικός Πρόσκλησης: 61
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4644
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)
Τηλ: 22313 50900
Πληροφορίες: Δ. Ράπτη
Τηλ: 22313 50924
Email: drapti@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση