ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων (Περιφέρεια Πελοποννήσου)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 4.3.1/ΕΥΔΠ_92(1η)
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου
Θεματικός τομέας : - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων
Σκοπός / Στόχος : Ο κύριος στόχος της χρηματοδότησης των έργων, μέσω της πρόσκλησης είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας.
Η βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία (5Α) απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση στη λειτουργία και διαχείριση του συστήματος: υδροληψία-μεταφορά-διανομή - εφαρμογή στο φυτό.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών τους:
- εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών,
- ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
- χρήση ανακυκλωμένων υδάτων
- διαχείριση της απόληψης του νερού αποτελεί η αντικατάσταση της ανεξέλεγκτης ιδιωτικής άρδευσης
- οι τεχνητοί εμπλουτισμοί, ως έργα αποκατάστασης της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 12.520.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/12/2019  Λήξη: 31/07/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 250.000 ΕΥΡΩ.
- Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2.200.000 ΕΥΡΩ
Επικοινωνία : Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Τρίπολη)
Πληροφορίες: N. Μπεντεβής
Τηλέφωνο :2713 601 390
Email : nbedevis@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση