ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3919
Κατηγορία Δικαιούχων : ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Του Συ.Δ.Ν.Α. Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τ.Α
- Παιδεία - Κατάρτιση
Σκοπός / Στόχος : Με την παρούσα πρόσκληση επιδιώκεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των 3 Δήμων της ΟΧΕ/ΒΑΑ και εμπίπτουν στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Το πρόγραμμα πρόκειται να προωθήσει υπηρεσίες μιας στάσης – one-stop-shop services με τελικούς ωφελούμενους τους απασχολούμενους. Ειδικότερα αφορά στον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων, στη βάση εξατομικευμένων προσεγγίσεων, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την προσαρμοστικότητα των απασχολουμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις εργασίας τους (Jobdescription) καθώς και τις σύγχρονες απαιτήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της Δράσης θα διαμορφωθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε θεματικά αντικείμενα που τεκμηριώνεται επαρκώς ότι σχετίζονται με ανάγκες που αναδείχθηκαν σε τομείς αιχμής για την περιοχή εφαρμογής της ΒΑΑ συνδυαστικά και με τους τομείς εξειδίκευσης της RIS3, και ειδικότερα αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, με στόχο την προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες συνθήκες.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.187.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 27/01/2020  Λήξη: 31/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΥΔΝΑ9
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4672
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) (Καλλιθέα)
Τηλ: 210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κρόκου
Τηλ: 210 4810386
Email: gkrokou@hotmail.com
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση