ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια, Περιφέρεια Αττικής


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 4008
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Αλίμου
- Δήμος Καλλιθέας
- Δήμος Παλαιού Φαλήρου
- Κτιριακές Υποδομές ΑΕ ως δυνητικός δικαιούχος για σχολικά κτίρια
- Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)
- Φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους Φορείς
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Σκοπός / Στόχος : Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας των τριών (3) Δήμων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοτικών κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές χρηματοδοτούμενες δράσεις:
- βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα,
- υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης,
- εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/02/2020  Λήξη: 31/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΥΔΝΑ10
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4689
Επικοινωνία : Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) (Καλλιθέα)
Τηλ: 210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κρόκου
Τηλ: 210 4810386
Email: gkrokou@hotmail.com
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση