ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας (Περιφέρεια Αττικής)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3639
Κατηγορία Δικαιούχων : ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Σύνδεσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)
- Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
- Παιδεία - Κατάρτιση
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Η δράση έχει σκοπό να προετοιμάσει, με συμπυκνωμένο τρόπο, επιχειρηματικά και επιχειρησιακά τους νέους άνεργους επιστήμονες οι οποίοι παρουσιάζουν ένα έλλειμμα σε συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και επιχειρηματικές προσλαμβάνουσες λόγω ασυνέχειας και αδυναμιών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Η αξιολόγηση (360°) και η κατάρτισή τους θα μπορεί να είναι εξατομικευμένη και βιωματική. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας εν δυνάμει επιχειρηματιών, οι οποίοι μέσα από την κατάλληλη καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές προσπάθειες σε κλάδους της RIS3, οι οποίες θα εστιαστούν σε καινοτόμες ιδέες, ανταγωνιστική επιχειρησιακή λειτουργία, εξωστρέφεια. Η προσπάθεια αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου "BRAIN DRAIN" και την μετατροπή του σε "BRAIN GAIN"
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές χρηματοδοτούμενες δράσεις:
- Συνδυασμός mentoring & coaching, εξειδικευμένοι Σύμβουλοι επιχειρήσεων στους τομείς της καινοτομίας και εξωστρέφειας - Subject Matter Experts θα διαμορφώσουν το κατάλληλο εξατομικευμένο επιχειρηματικό περιβάλλον για κάθε υποψήφιο
- Λειτουργία ενός ''Προσομοιωτικού Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εξωστρέφειας''.

Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις:
α) συμβουλευτικής σε θέματα ατομικής ανάπτυξης και βελτίωσης επαγγελματικού προφίλ των ωφελουμένων,
β) ανάπτυξης προτύπων εκπαιδευτικών πακέτων, εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας - καινοτομίας - ψηφιακής οικονομίας,
γ) πιστοποίησης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.630.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 31/05/2019  Λήξη: 31/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΣυΔΝΑ4
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4417
Επικοινωνία : Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
Τηλ: 210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κρόκου
Τηλ: 210 4810386
e-maiλ: gkrokou@hotmail.com
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση