ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας (Περιφέρεια Αττικής)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3632
Κατηγορία Δικαιούχων : ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Σύνδεσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ)
- Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
- Παιδεία - Κατάρτιση
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα πρόσκληση σκοπό έχει την χρηματοδότηση και την εκπλήρωση του Σχεδίου Δράσης στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών στην περιοχή παρέμβασης, στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης του ηλεκτρονικού εμπορίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων της περιοχής αναφοράς μέσα από δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης για την συμπλήρωση/ενίσχυση των γνώσεων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, αλλά και δράσεις συμβουλευτικής πληροφόρησης, υποστήριξης και δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση.
Στόχοι της δράσης είναι:
- Η συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, καθώς και η αναβάθμιση των ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σελίδα 5 περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων,
- Η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και ειδικότερα, η προώθησή τους στην απασχόληση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η Δράση αποτελείται από τις κάτωθι ενέργειες:
Α. Εκπόνηση Μελέτης με σκοπό την ανάλυση της αγοράς εργασίας στην περιοχή και στους τομείς παρέμβασης, τη διάγνωση αναγκών σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, την ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα επιχειρηματικότητας και τη στοχευμένη διερεύνηση στον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας. Η μελέτη αυτή, θα αναπτύξει τις βάσεις για ένα μοντέλο προώθησης της απασχόλησης δυναμικό και διαρκές, με σκοπό τη διαρκή παρακολούθηση της αγοράς και της απασχόλησης στους τομείς παρέμβασης.
Β. Δικτύωση με σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση και την πολυεπίπεδη και συντονισμένη συνεργασία, για τη διατηρησιμότητα και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου/παρέμβασης, την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των ανέργων την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής αναφοράς και την εδραίωση καινοτόμων πρωτοβουλιών με την παράλληλη ενίσχυση της εξωστρέφειας των σχετικών δράσεων.
Γ. Ενέργειες ενημέρωσης/δημοσιότητας & ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκομένων μερών κατά τη διάρκεια της έναρξης, εφαρμογής και ολοκλήρωσης του συνόλου των σχετικών ενεργειών.
Δ. Εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και Mentoring
Ε. Κατάρτιση σε έως επτακοσίους πενήντα 750 ωφελούμενους ανέργους σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής αναφοράς και του δυναμισμού των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας που θα αυξήσουν την απασχολησιμότητα των ωφελούμενων.
ΣΤ. Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της εφαρμογής της πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αυτής (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.820.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 31/05/2019  Λήξη: 31/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΣυΔΝΑ2
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4416
Επικοινωνία : Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)
Τηλ: 210 4810386, 210 4811371, 210 4811578, 210 4811639
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κρόκου
Τηλ: 210 4810386
Email: gkrokou@hotmail.com
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση