ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 4126
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα Εποπτευόμενοι από την περιφέρεια φορείς ή/και άλλοι φορείς στους οποίους συμμετέχει η Περιφέρεια με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Παιδεία - Κατάρτιση
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στην παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ανέργους (π.χ. πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τις οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου) για αντίστοιχα δυναμικά επαγγέλματα και ειδικότητες. Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2Α1.1 «Διεύρυνση του επιχειρηματικού ιστού και της απασχόλησης με καινοτομικές δραστηριότητες»
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Επαγγελματική συμβουλευτική της οποίας η διάρκεια θα διαφοροποιείται αναλόγως
- Επαγγελματική κατάρτιση
- Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντιες η και θεματικές ειδικότητες
- Εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
(λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 800.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/02/2020  Λήξη: 30/07/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Συγκριτική Αξιολόγηση προτάσεων
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ80
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Τρίπολη)
κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ
2713601387
e-mail:sxygou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση