ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
IDEAL-M
I_DO
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους ΟΤΑ
COMPROCOM
Δι@ύγεια - ΕΕΤΑΑ
ISO 9001
Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 1429
FB-ΕΕΤΑΑ Αιρετοί της
αυτοδιοίκησης
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ 
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ 
 • Ευρωπαϊκά θέματα 
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 •  Προφίλ Αγοραστή 
 • Προφίλ Αγοραστή

  Αναθέτουσα Αρχή

  Ποιοι είμαστε

  Εντός της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) συγκροτήθηκε το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Τεχνικών Μελετών Ο.Τ.Α. σε συνέχεια απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ.

  Σκοπός της δημιουργίας του τμήματος είναι η υλοποίηση της στρατηγικής προτεραιότητας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη στήριξη των μικρών δήμων που δεν έχουν την αναγκαία τεχνική επάρκεια για να διεξάγουν τη διαδικασία ανάθεσης μελετών μέσω δημόσιας σύμβασης.

  Ο κύριος στόχος είναι η στήριξη σαράντα τεσσάρων (44), κύρια νησιωτικών και ορισμένων μικρών ορεινών Δήμων, χωρίς όμως να αποκλείεται η δυνατότητα υποστήριξης και άλλων Δήμων, πέραν των ανωτέρω 44, εφόσον το ζητήσουν.

  Για την υλοποίηση της ανωτέρω στήριξης καταρτίζεται και υπογράφεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και του ενδιαφερόμενου Δήμου. Με αυτήν η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής. Τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ως Προϊσταμένη Αρχή και το Αυτοτελές τμήμα τεχνικής υποστήριξης μελετών των Ο.Τ.Α.

  Ως Αναθέτουσα Αρχή η Ε.Ε.Τ.Α.Α.:

  • συντάσσει τα Τεύχη Δημοπράτησης.
  • δημοπρατεί,
  • συμβασιοποιεί,
  • επιβλέπει και
  • παραλαμβάνει
  το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης (μελέτης).

  Η οικονομική διαχείριση της δημόσιας σύμβασης της μελέτης γίνεται από τον Δήμο.

  Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής

  Επίσημη επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.
  Ταχ. διεύθυνση : ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, Ταχ. κωδικός : 10436, Πόλη : ΑΘΗΝΑ
  Κωδικός NUTS : EL303
  Τηλεφωνικό κέντρο : 2131320600, φαξ : 2131320666
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@eetaa.gr, διεύθυνση στο διαδίκτυο : www.eetaa.gr

  Όργανα της Αναθέτουσας Αρχής

  Αποφαινόμενο Όργανο και Προϊσταμένη Αρχή : Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
  Τεχνική και Διευθύνουσα υπηρεσία : Αυτοτελές Tμήμα Yποστήριξης Tεχνικών Mελετών Ο.Τ.Α.
  Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής

  Αναθέτουσα Αρχή | Διαδικασίες Ανάθεσης | Προκηρύξεις | Συμβάσεις | Μελλοντικές Προκηρύξεις
  Σχετικές ιστοσελίδες | Συχνές ερωτήσεις

  Επιστροφή