ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Abbruchfirma
Abfahrt von den Regeln (to)
Abfall
Abfall abladen verboten
Abfallauswahlzentrum
Abfallbehandlung
Abfallen
Abfällig
Abfallsammlung
Abfinden
Abfindungen
Abfluss
Abflussrohr
Abflusssysteme
Abfrage
Abfuehren
Abgaben

Επιστροφή