ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Zuteilung von Wohnungen
Zutretten verboten
Zuverlässig
Zuverlässigkeit
Zuweisen
Zuweisung
Zuwenden
Zuwendung
Zuzuschreiben
Zwang
Zwangsarbeit
Zweck
zweiter Klasse
zweitklassige Menschen
Zweitrangig
Zweitwohnsitz
Zwietracht

Επιστροφή