ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαρμαρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κατσαρόνι από το δήμο Καρύστου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεζάνοι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρύγανη αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσώνα αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούασι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στουπαίοι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θύμη αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλιοί αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραίοι προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Λαγειά προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Φυγιάς προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Γαλάνα προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κοίλωσι προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Κακογκιώνι προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

ΦΕΚ 129Α - 13/06/1903

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κατσαρόνι στον οικισμό Μαρμάρι

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Γιαννίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννιτσίου

Ο οικισμός Κατσαρόνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσαρονίου

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μπεζάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεζάνων

Ο οικισμός Πόθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσίου

Ο οικισμός Κοίλωσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσίου

Ο οικισμός Λαγειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσίου

Ο οικισμός Σκούασι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσίου

Ο οικισμός Φυγιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμαρίου

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμαρίου

Ο οικισμός Πεταλιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμαρίου

Ο οικισμός Κακογκιώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμαρίου

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Καραίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Μαμαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Φρυγιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Μελισσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Στουπαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Μπαγιάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Ο οικισμός Βαρελαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στύρων

Το όνομα του οικισμού Φρύγανη του δήμου διορθώνεται σε Φρυγιαίς

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μαρμαρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρμάρι από το δήμο Μαρμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φυγιάς αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πεταλιοί αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λυκόρρευμα αποσπάται από το δήμο Καρύστου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κακογκιώνι αποσπάται από το δήμο Μαρμαρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Βατίσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Στουπαίων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φυγιάς της κοινότητας διορθώνεται σε Φηγιάς

Το όνομα του οικισμού Πεταλιοί της κοινότητας διορθώνεται σε Μεγαλόνησος Πεταλιών (νησίς)

Αναγνώριση του οικισμού Ποντικόνησον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Χερσονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

19/03/1961

Ο οικισμός Κακογκιώνι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαρμάριον της κοινότητας

Ο οικισμός Λυκόρρευμα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαρμάριον της κοινότητας

Ο οικισμός Ποντικόνησον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τραγονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Φηγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λυκόρεμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

17/03/1991

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαρμάριον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Μαρίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Διασταύρωση και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρμαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρμάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μαρμαρίου

Ο οικισμός Χερσονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Τραγονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Διασταύρωση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Μεγαλόνησος Πεταλιών (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Παραλία Φηγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Λυκόρεμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Φηγιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Ο οικισμός Κοκκίνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv