ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ποταμίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ποταμός

Ο οικισμός Χριστοφοριάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Λιανιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Περλεγκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Τριφυλλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Ζαγλανικιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Κατσουλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Κουσουνάρι προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Λογοθετιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Πιτσινάδες προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Αρωνιάδικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Αλοϊζιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Κίπερι προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Φριλιγκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Μιτάτα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Καραβάς προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Καστριτσιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Δ. Ποταμίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Βαμβακαράδικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Γερακάρι προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Γερακιτιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Ντουργιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Μελιτιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Διακοπουλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Προγγί προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Πετρούνι προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Μονή Αγία προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Γερακιτιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ντουργιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Αναστασία προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Αγία Πελαγία προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Δέσποινα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

Ο οικισμός Τσουανιάνικα προσαρτάται στο δήμο Ποταμίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Ποταμίων (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Ποταμίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αρωνιάδικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρωνιαδίκων

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραβά

Ο οικισμός Μιτάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μιτάτων

Ο οικισμός Λογοθετιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Καστριτσιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστριτσιανίκων

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμού

Ο οικισμός Πιτσινάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρωνιαδίκων

Ο οικισμός Βαμβακαράδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αρωνιαδίκων

Ο οικισμός Προγγί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραβά

Ο οικισμός Διακοπουλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραβά

Ο οικισμός Δέσποινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραβά

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μόνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μιτάτων

Ο οικισμός Κατσουλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Χριστοφοριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Περλεγκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Λιανιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Κουσουνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λογοθετιανίκων

Ο οικισμός Αλοϊζιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστριτσιανίκων

Ο οικισμός Φριλιγκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστριτσιανίκων

Ο οικισμός Τσουανιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστριτσιανίκων

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Μελιτιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Ζαγλανικιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Τριφυλλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Ο οικισμός Πετρούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμού

Το όνομα του οικισμού Μονή Αγία του δήμου διορθώνεται σε Μονή Αγίας Μόνης

Το όνομα του οικισμού Ντουργιάνικα του δήμου διορθώνεται σε Κομηνιάνικα ή Δουριάνικα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Κίπερι του δήμου καταργείται.

Κ. Ποταμού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ποταμός από το δήμο Ποταμίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελιτιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαγλανικιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τριφυλλιάνικα αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετρούνι αποσπάται από το δήμο Ποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Γερακάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερακαρίου

Ο οικισμός Πετρούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Ποταμού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

16/10/1940

Ο οικισμός Μελιτιάνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ποταμού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Ζαγλανικιάνικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάμπος

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς

Κ. Ποταμού (Πειραιώς)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πειραιώς από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ποταμού (Αττικής)

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριφυλλιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυθήρων

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυθήρων

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυθήρων

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυθήρων

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυθήρων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv