Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 38 A' / 28-03-2017

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4461

Τίτλος νομοθετήματος: Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

ΦΕΚ: 1022 B' / 24-03-2017

Νομοθέτημα: Y.A. Αριθμ. 8437 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση της Α δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 - 31.12.2017.

ΦΕΚ: 1019 Β' / 24-03-2017

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.11620 /591 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΦΕΚ: 969 Β' / 22-03-2017

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1191 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17112/23.6.2000 (ΦΕΚ 847 Β΄) απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)».

ΦΕΚ: 930 Β΄ / 20-03-2017

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/ 23063/1866/487 (Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

Τίτλος νομοθετήματος: Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.

ΦΕΚ: 928 Β΄ / 20-03-2017

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. 31637 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονι- κών υπηρεσιών.

ΦΕΚ: 900 Β΄ / 17-03-2017

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ 15299 /ΦΝ 466 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΦΕΚ: 33 Α΄ / 17-03-2017

Νομοθέτημα: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19

Τίτλος νομοθετήματος: Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149).

ΦΕΚ: 873 Β΄ / 16-03-2017

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθ. οικ.: 11258 (Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός ύψους μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

ΦΕΚ: 880 Β΄ / 16-03-2017

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 410/28408 (ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

Προηγούμενη123456789...151152Επόμενη

Επιστροφή